Danh sách máy in phun Canon hỗ trợ MacOS

Khác với hệ điều hành Windows, hệ điều hành macOS trên các dòng máy tính Macbook khá kén thiết bị tương ứng. Sau đây là danh sách model các máy in phun Canon tương thích với hệ điều hành macOS.

List máy in phun Canon tương thích với macOS

MAXIFY series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 ()
MAXIFY iB4070 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
MAXIFY iB4170 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
MAXIFY MB5070 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
MAXIFY MB5170 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
MAXIFY MB5370  

Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)

Không hỗ trợ Không hỗ trợ
MAXIFY MB5470 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)

PIXMA E Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA E400 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA E410 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA E460 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA E470 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA E480 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA E510 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA E560 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA E610 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ
PIXMA E3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA E3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA E3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA E4270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA E4570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA E4670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

PIXMA G Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA G570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G1000 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA G1010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA G1020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G1030 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G1730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G1737 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G2000 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA G2010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA G2020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G2060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G2070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G2730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G2770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G3000 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA G3010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA G3020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G3060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G3070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G3730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G3770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G4000 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA G4010 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G4070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G4770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA G7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

PIXMA GM Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA GM2070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA GM4070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ

PIXMA GM Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA GX3070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA GX4070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA GX5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA GX6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA GX6570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA GX7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

PIXMA iP Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA iP100 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA iP110 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iP1188 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iP2770 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iP2772 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iP2870 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iP7270 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)

PIXMA iX Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA iX6560 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ
PIXMA iX6770 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iX6870 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA iX7000 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ

PIXMA MG Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA MG2270 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG2470 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MG2570 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MG2570S Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in(
CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MG2970 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ
PIXMA MG3070 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MG3270 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG3570 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG3670 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MG4270 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ
PIXMA MG5470 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG5570 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG5670 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG6470 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG6670 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG7170 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG7570 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MG7770 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ

PIXMA MP Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA MP237 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MP287 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)

PIXMA MX Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA MX397 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA MX477 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MX537 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA MX727 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ
PIXMA MX927 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)

PIXMA TR Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA TR150 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TR4570S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TR4670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TR4670S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TR8570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TR9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

PIXMA TS Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
PIXMA TS207 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS307 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS5070 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA TS5170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS5370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS6070 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA TS6370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS8070 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA TS8170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS8270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS8370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS9170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA TS9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

PRO Series

Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
imagePROGRAF PRO-500 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA PRO-1 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Không hỗ trợ Không hỗ trợ
PIXMA PRO-10 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA PRO-100 Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
Cài đặt bộ cài máy in
(CUPS Driver)
PIXMA PRO-200 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
PIXMA PRO-300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

iScan cung cấp giải pháp toàn diện cho văn phòng

  • Cung cấp máy văn phòng (máy in, máy scan, máy photocopy) chính hãng
  • Dịch vụ Cho thuê máy văn phòng 
  • Dịch vụ Số hóa tài liệu lưu trữ chuẩn ISO.
  • Liên hệ iScan để được tư vấn chi tiết về sản phẩm máy quét thông minh và các dịch vụ số hoá.
    Hotline – 0971 491492 | 089 6688 636
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn