LOGO & SLOGAN

  • Ý nghĩa của chữ i trong iScan, đó là information (thông tin) – intelligence (thông minh) – international (quốc tế).
  • Tên gọi công ty, logo thể hiện khát vọng vươn mình của iScan trong Kỷ nguyên số. Thông tin trong kỷ nguyên số là giá trị cốt lõi, và dịch vụ – giải pháp thông minh của iScan sẽ góp phần nâng tầm doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.
  • i S c a n  –  F u t u r e  V i s i o n: Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong Kỷ nguyên số, để vững bước tới Tương lai.

 

Đổi mới & Sáng tạo

Không ngừng đổi mới và sáng tạo các giải pháp công nghệ, góp phần phát triển đất nước và giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

W e   s c a n   t h e   W o r l d !

Future Vision

Nằm trong những Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về Chuyển đổi số & cung cấp các thiết bị số, giải pháp số và dịch vụ số.

Chuyên nghiệp – Đổi mới – Sáng tạo

iScan luôn đặt Khách hàng là trung tâm của mọi dịch vụ. Chúng tôi không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo để cung cấp giải pháp tốt nhất cho Khách hàng.