Quy định, hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục

Lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục là một trong những hoạt động quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, minh chứng và đáp ứng yêu cầu kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Việc lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục cũng đòi hỏi sự cẩn trọng, đảm bảo tính bảo mật thông tin. iScan xin chia sẻ Quy định, hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục.

☼ Tham khảo: Dịch vụ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ bởi iScan

I. Lưu trữ Hồ sơ ngành giáo dục là gì?

Trong điều 21, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT đã quy định về hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Hồ sơ giáo dục chia làm 3 mảng để quản lý, đó là: Đối với nhà trường, đối với tổ chuyên môn và đối với giáo viên. 

Đối với nhà trường 
 • Sổ đăng bộ, sổ ghi đầu bài
 • Học bạ học sinh.
 • Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).
 • Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).
 • Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).
 • Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến.
 • Số quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
 • Hồ sơ kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện; quản lý tài sản, tài chính.
 • Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; khen thưởng, kỷ luật học sinh.
 • Đối với cấp THCS còn có hồ sơ phổ cập giáo dục.
Đối với tổ chuyên môn 
 • Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
 • Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.
Đối với giáo viên
 • Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).
 • Giáo án).
 • Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.
 • Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

II. Các nhóm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

Nhóm I. Tài liệu chung về giáo dục và đào tạo

Nhóm II. Tài liệu về giáo dục mầm non

Nhóm III. Tài liệu về giáo dục phổ thông

Nhóm IV. Tài liệu về giáo dục thường xuyên

Nhóm V. Tài liệu về đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm; đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học

Nhóm VI. Tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh

Nhóm VII. Tài liệu về giáo dục dân tộc

Nhóm VIII. Tài liệu về kiểm định chất lượng giáo dục

Nhóm IX. Tài liệu về văn bằng, chứng chỉ

Nhóm X. Tài liệu về học phí, học bổng, chính sách hỗ trợ người học

Nhóm XI. Tài liệu về công tác học sinh, sinh viên

Nhóm XII. Tài liệu về đào tạo với nước ngoài

Nhóm XIII. Tài liệu về công tác nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Nhóm XIV. Tài liệu về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em

Nhóm XV. Tài liệu về công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy và học.

III. Quy định thời hạn bảo quản, lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục

Thời gian lưu trữ hồ sơ ngành giáo dụcMỗi cấp bậc và loại hình đào tạo sẽ có các loại hồ sơ khác nhau. Số lượng hồ sơ được lưu trữ hàng năm là rất lớn và quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ cũng khác nhau giữa các cấp bậc và loại hình đào tạo. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

Thời hạn bảo quản lưu trũ hồ sơ, tài liệu gồm hai mức sau:

a) Bảo quản vĩnh viễn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ cho đến khi tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế;

b) Bảo quản có thời hạn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ với thời hạn tính bằng số năm cụ thể hoặc khoảng thời gian nhất định.

 

Thời hạn lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục có thể từ 1 năm, 2 năm, 10 năm, hay vài chục năm tùy theo quy định của pháp luật và mong muốn của từng đơn vị cụ thể. Ngoài ra, còn có các thời hạn khác như lưu theo hiệu lực pháp lý của văn bản, trả về cho học sinh, sinh viên hoặc lưu theo khóa học.

TT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Thời hạn bảo quản

 

I. TÀI LIỆU CHUNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
1 Tập văn bản quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục và đào tạo gửi chung đến các cơ quan, đơn vị (hồ sơ nguyên tắc) Theo hiệu lực văn bản
2 Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
3 Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm Vĩnh viễn
4 Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm về giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
5 Hồ sơ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
6 Hồ sơ xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
7 Hồ sơ xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
8 Kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học Vĩnh viễn
9 Kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học; báo cáo tổng kết năm học, khóa học và bản lưu các báo cáo liên quan đến đào tạo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Vĩnh viễn
10 Báo cáo đánh giá, tổng hợp giáo dục các cấp học cả nước qua từng thời kỳ và năm học Vĩnh viễn
11 Số liệu thống kê giáo dục hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn
12 Hồ sơ hội nghị, hội thảo giáo dục đào tạo
– Hội nghị tổng kết Vĩnh viễn
– Hội nghị sơ kết 10 năm
– Hội thảo khoa học 10 năm
– Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu 10 năm
– Hội nghị giao ban vùng 10 năm
13 Hồ sơ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 10 năm
14 Hồ sơ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 10 năm
15 Hồ sơ tổ chức triển lãm giáo dục và đào tạo 10 năm
16 Hồ sơ kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo 20 năm
17 Hồ sơ thanh tra các hoạt động giáo dục và đào tạo
– Vụ việc nghiêm trọng Vĩnh viễn
– Vụ việc khác 20 năm
18 Công văn trao đổi về giáo dục và đào tạo 10 năm

II. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục cấp học mầm non

19 Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ Vĩnh viễn
20 Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, công lập Vĩnh viễn
21 Hồ sơ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 20 năm
22 Hồ sơ thành lập hội đồng trường mầm non công lập 20 năm
23 Hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 20 năm
24 Hồ sơ đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp 20 năm
25 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục mầm non Vĩnh viễn
26 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục mầm non 20 năm
27 Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 10 năm

2. Hồ sơ phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non

28 Hồ sơ quản lý trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
29 Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
30 Hồ sơ quản lý bán trú của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
31 Hồ sơ quản lý chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm

III. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục cấp học phổ thông

32 Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục phổ thông Vĩnh viễn
33 Hồ sơ công nhận trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia 20 năm
34 Hồ sơ công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 20 năm
35 Hồ sơ thành lập hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập 20 năm
36 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục phổ thông Vĩnh viễn
37 Hồ sơ biên soạn sách giáo khoa phổ thông Vĩnh viễn
38 Hồ sơ thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa phổ thông Vĩnh viễn
39 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục phổ thông 20 năm
40 Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 10 năm
41 Hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm 5 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực

2. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường tiểu học, lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

42 Sổ đăng bộ Vĩnh viễn
43 Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học 20 năm
44 Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác của trường 10 năm
45 Sổ khen thưởng, kỷ luật 10 năm
46 Học bạ học sinh Trả học sinh khi ra trường, chuyển trường
47 Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật Bàn giao cho cơ sở giáo dục mới khi học sinh chuyển trường, cấp học
48 Sổ phổ cập giáo dục tiểu học 5 năm
49 Sổ chủ nhiệm Hết khóa
50 Sổ công tác Đội Hết khóa

3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt

51 Sổ đăng bộ Vĩnh viễn
52 Sổ gọi tên và ghi điểm Vĩnh viễn
53 Sổ nghị quyết của trường và nghị quyết của hội đồng trường 10 năm
54 Hồ sơ thi đua 10 năm
55 Học bạ học sinh Trả học sinh khi ra trường, chuyển trường
56 Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật Bàn giao cho cơ sở giáo dục mới khi học sinh chuyển trường, cấp học
57 Sổ phổ cập giáo dục 5 năm
58 Sổ ghi đầu bài 5 năm
59 Sổ chủ nhiệm Hết khóa

4. Tài liệu về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp

60 Hồ sơ tuyển sinh cấp tiểu học Hết khóa
61 Hồ sơ tuyển sinh trung học cơ sở Hết khóa
62 Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
– Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Các tài liệu khác có liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp 2 năm
63 Tài liệu về tuyển sinh trung học phổ thông
– Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
– Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
– Bài thi Hết khóa
– Các tài liệu khác có liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
64 Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
– Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, Bảng ghi điểm thi, Các loại thống kê số liệu Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
– Bài thi 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến thi và xét công nhận tốt nghiệp 2 năm

5. Tài liệu về thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

65 Tài liệu về thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông
– Danh sách thí sinh đoạt giải Vĩnh viễn
– Danh sách học sinh là thành viên các đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực Vĩnh viễn
– Biên bản xét duyệt kết quả thi và xếp giải Vĩnh viễn
– Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi) Vĩnh viễn
– Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Vĩnh viễn
– Đề thi và hướng dẫn chấm thi đã sử dụng 5 năm
– Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
– Bài thi 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi 2 năm
66 Hồ sơ các đoàn cán bộ, học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực 10 năm
67 Hồ sơ thi nghề phổ thông
– Bảng ghi tên thí sinh và kết quả thi 10 năm
– Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
– Bài thi lý thuyết 2 năm
– Tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi 2 năm
68 Hồ sơ cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
– Danh sách dự án, thí sinh đoạt giải Vĩnh viễn
– Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi) Vĩnh viễn
– Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Vĩnh viễn
– Dự án dự thi: Báo cáo tóm tắt, Báo cáo kết quả nghiên cứu
+ Đoạt giải cấp quốc gia Vĩnh viễn
+ Đoạt giải cấp trường, tỉnh, huyện 10 năm
– Các liệu khác liên quan đến cuộc thi 2 năm

IV. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên và các hoạt động giáo dục thường xuyên

69 Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
70 Hồ sơ xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên 10 năm
71 Hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Vĩnh viễn
72 Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Vĩnh viễn
73 Hồ sơ đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 10 năm
74 Hồ sơ cấp phép hoạt động hoặc xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 5 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực
75 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
76 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt các giáo trình, học liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
77 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên 20 năm
78 Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn xóa mù chữ 10 năm

2. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên

79 Sổ đăng bộ Vĩnh viễn
80 Sổ gọi tên và ghi điểm Vĩnh viễn
81 Sổ nghị quyết của trung tâm 10 năm
82 Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động của trung tâm 10 năm
83 Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn 10 năm
84 Sổ thi đua 10 năm
85 Học bạ học viên Trả học viên khi ra trường, chuyển trường
86 Sổ ghi đầu bài 5 năm
87 Sổ chủ nhiệm Hết khóa

3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động của các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

88 Học bạ học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Trả học viên khi hoàn thành chương trình
89 Sổ điểm 10 năm
90 Danh sách học viên được xác nhận biết chữ và học viên được xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 20 năm

V. TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ; NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tài liệu về đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

91 Hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
92 Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với phân hiệu của trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
93 Hồ sơ thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm 20 năm
94 Hồ sơ công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
95 Hồ sơ công nhận trường cao đẳng sư phạm đạt chuẩn quốc gia 20 năm
96 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
97 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
98 Hồ sơ biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
99 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm 20 năm
100 Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
101 Hồ sơ cho phép đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
102 Tài liệu về tuyển sinh trung cấp sư phạm
– Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
– Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
– Bài thi Hết khóa
– Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
103 Tài liệu về tuyển sinh cao đẳng sư phạm
– Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
– Hồ sơ xây dựng phương án đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Vĩnh viễn
– Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
– Bài thi tuyển sinh của thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Hết khóa
– Bài thi của các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển Hết khóa
– Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
104 Văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học hoặc phân lớp Vĩnh viễn
105 Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
106 Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
107 Tài liệu về thi hết học phần
– Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
– Bài thi hết học phần Hết khóa
– Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần Hết khóa
108 Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
109 Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài) 5 năm sau tốt nghiệp
110 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 năm sau tốt nghiệp
111 Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm
– Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Bài thi 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến thi tốt nghiệp 2 năm
112 Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
– Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Các đồ án, khóa luận tốt nghiệp
+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên 20 năm
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
– Bài thi 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến thi, xét tốt nghiệp 2 năm

2. Tài liệu về đào tạo đại học

113 Hồ sơ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học Vĩnh viễn
114 Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
115 Hồ sơ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
116 Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
117 Hồ sơ công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Vĩnh viễn
118 Hồ sơ thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường đại học công lập 20 năm
119 Hồ sơ thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 20 năm
120 Hồ sơ phân tầng cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
121 Hồ sơ công nhận xếp hạng đối với cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
122 Hồ sơ công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia 20 năm
123 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đại học Vĩnh viễn
124 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
125 Hồ sơ biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
126 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy trình độ đại học 20 năm
127 Hồ sơ cho phép mở hoặc đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo đại học Vĩnh viễn
128 Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo đại học với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
129 Hồ sơ cho phép đào tạo liên thông lên trình độ đại học Vĩnh viễn
130 Hồ sơ cho phép đào tạo từ xa Vĩnh viễn
131 Hồ sơ cho phép đào tạo văn bằng đại học thứ hai Vĩnh viễn
132 Tài liệu về tuyển sinh đại học
– Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
– Hồ sơ xây dựng phương án đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Vĩnh viễn
– Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
– Bài thi tuyển sinh của thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Hết khóa
– Bài thi của các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển Hết khóa
– Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
133 Văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học hoặc phân lớp Vĩnh viễn
134 Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
135 Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
136 Tài liệu về thi hết học phần
– Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
– Bài thi hết học phần Hết khóa
– Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần Hết khóa
137 Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
138 Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài) 5 năm sau tốt nghiệp
139 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 năm sau tốt nghiệp
140 Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp đại học
– Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Các đồ án, khóa luận tốt nghiệp
+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên 20 năm
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
– Bài thi 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến thi, xét tốt nghiệp 2 năm

3. Tài liệu về đào tạo thạc sĩ

141 Hồ sơ cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành thạc sĩ Vĩnh viễn
142 Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
143 Tài liệu về tuyển sinh thạc sĩ
– Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
– Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển 5 năm sau tốt nghiệp
– Bài thi 5 năm sau tốt nghiệp
– Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh 5 năm sau tốt nghiệp
144 Quyết định công nhận học viên cao học Vĩnh viễn
145 Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
146 Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
147 Tài liệu thi hết học phần
– Hồ sơ xét duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
– Bài thi 5 năm sau tốt nghiệp
– Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần 5 năm sau tốt nghiệp
148 Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
149 Sổ theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên 5 năm sau tốt nghiệp
150 Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
– Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
– Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Vĩnh viễn
– Hồ sơ đánh giá luận văn thạc sĩ 30 năm
– Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết quả thẩm định luận văn thạc sĩ trong trường hợp có đơn tố cáo 30 năm
– Luận văn thạc sĩ
+ Được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên 30 năm
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
– Tài liệu khác có liên quan đến xét tốt nghiệp 5 năm

4. Tài liệu về đào tạo tiến sĩ

151 Hồ sơ cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành tiến sĩ Vĩnh viễn
152 Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
153 Tài liệu về tuyển sinh tiến sĩ
– Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
– Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển 5 năm sau tốt nghiệp
– Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh 5 năm sau tốt nghiệp
154 Quyết định công nhận nghiên cứu sinh, hướng nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu, chuyên ngành, người hướng dẫn và thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh Vĩnh viễn
155 Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
156 Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
157 Tài liệu về thi hết học phần
– Hồ sơ xét duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
– Bài thi 5 năm sau tốt nghiệp
– Tài liệu khác liên quan đến thi hết học phần 5 năm sau tốt nghiệp
158 Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
159 Sổ theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên 5 năm sau tốt nghiệp
160 Báo cáo chuyên đề, tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh 5 năm sau tốt nghiệp
161 Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ
– Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ; Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ Vĩnh viễn
– Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ Vĩnh viễn
– Hồ sơ đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Vĩnh viễn
– Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường hoặc viện Vĩnh viễn
– Hồ sơ về việc lấy ý kiến phản biện độc lập đối với luận án tiến sĩ Vĩnh viễn
– Hồ sơ đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường hoặc viện Vĩnh viễn
– Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết quả thẩm định luận án tiến sĩ Vĩnh viễn
– Luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án tiến sĩ
+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên Vĩnh viễn
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
– Tài liệu khác có liên quan đến xét tốt nghiệp 5 năm

5. Tài liệu về nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên

162 Hồ sơ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp khoa/bộ môn 5 năm
163 Hồ sơ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dự xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 10 năm
164 Hồ sơ đánh giá đề tài xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
165 Hồ sơ chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên
– Cấp Nhà nước Vĩnh viễn
– Cấp bộ, ngành Vĩnh viễn
– Cấp cơ sở 20 năm

VI. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

166 Hồ sơ biên soạn, thẩm định chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh Vĩnh viễn
167 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung môn giáo dục quốc phòng và an ninh để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
168 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh viễn
169 Hồ sơ thẩm định, sản xuất thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh 20 năm
170 Hồ sơ quản lý, sử dụng thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh 10 năm
171 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục quốc phòng và an ninh 10 năm
172 Hồ sơ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trung học
– Danh sách thí sinh đoạt giải 10 năm
– Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
– Bài thi 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến hội thao 2 năm

VII. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC DÂN TỘC

173 Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình dạy học tiếng dân tộc thiểu số Vĩnh viễn
174 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng dân tộc thiểu số Vĩnh viễn
175 Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục dân tộc 20 năm
176 Hồ sơ chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
177 Hồ sơ tuyển sinh, bồi dưỡng học sinh hệ dự bị đại học trong các trường dự bị đại học 10 năm
178 Hồ sơ xét chọn và phân bổ học sinh hệ dự bị đại học vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 20 năm
179 Hồ sơ xét duyệt học sinh nội trú ở trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh bán trú ở trường phổ thông dân tộc bán trú 10 năm
180 Hồ sơ giáo dục học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam 5 năm
181 Hồ sơ giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 5 năm
182 Hồ sơ giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 5 năm
183 Hồ sơ tổ chức công tác nội trú, bán trú cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 5 năm
184 Hồ sơ theo dõi, thống kê số lượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học đã tốt nghiệp hằng năm tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc trở về địa phương tham gia công tác, lao động sản xuất 5 năm

VIII. TÀI LIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

185 Danh sách các tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế được Việt Nam công nhận 20 năm
186 Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể, đổi tên, cấp, cấp lại giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Vĩnh viễn
187 Hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Vĩnh viễn
188 Hồ sơ đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
– Danh sách cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký tham dự khóa đào tạo kiểm định viên 2 năm
– Bài thi, kiểm tra 1 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm định viên 5 năm
189 Hồ sơ tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 20 năm
– Danh sách tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên Vĩnh viễn
– Hồ sơ đăng ký tuyển chọn 5 năm
– Bài thi tuyển chọn kiểm định viên 2 năm
– Các tài liệu khác có liên quan đến tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên 5 năm
190 Hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo 20 năm

IX. TÀI LIỆU VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

191 Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Vĩnh viễn
192 Hồ sơ cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Vĩnh viễn
193 Hồ sơ cấp phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
194 Sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Vĩnh viễn
195 Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc Vĩnh viễn
196 Sổ gốc cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
197 Sổ cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc Vĩnh viễn
198 Hồ sơ công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp Vĩnh viễn
199 Hồ sơ công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Vĩnh viễn

X. TÀI LIỆU VỀ HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

200 Hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên 10 năm
201 Hồ sơ xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển 10 năm
202 Hồ sơ xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học 10 năm
203 Hồ sơ xét trợ cấp xã hội đối với sinh viên 10 năm
204 Hồ sơ xét hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 10 năm
205 Hồ sơ xét miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên 10 năm
206 Hồ sơ xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên 10 năm
207 Hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi 10 năm

IV. Quy trình lưu trữ hồ sơ ngành giáo dục đào tạo

Mỗi năm đều có thêm tài liệu, hồ sơ đào tạo, trong khi thời hạn lưu giữ thường rất dài. Nếu không có phương án lưu trữ phù hợp, rất dễ bị sai sót, mất hoặc lẫn lộn thông tin.

Dưới đây là quy trình lưu trữ hồ sơ để các đơn vị đào tạo tham khảo. 

 • Mỗi đơn vị đào tạo cần có bộ phận chuyên trách về lưu trữ giấy tờ, hồ sơ. Bộ phận này sẽ thu nhận hồ sơ, phân loại sau đó sắp xếp vào đúng khu vực đã quy định trước đó.
 • Cần đánh số, ghi chú rõ loại hồ sơ trước khi xếp vào khu vực lưu trữ. Ví dụ như văn bản đi, văn bản nhận, giáo án, bằng tốt nghiệp…
 • Nên lưu trữ hồ sơ theo từng năm, từng khoá. Điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc trích lục hồ sơ khi cần dùng đến.
 • Đặc biệt, để hồ sơ lưu trữ được an toàn, không bị mối mọt, ẩm ướt. Các đơn vị cần bố trí vị trí lưu kho thoáng khí, cao ráo và thường xuyên kiểm tra.
 • Khi nộp hoặc tiêu huỷ hồ sơ, cần phải có biên bản. Một bản lưu tại nơi lưu trữ, 1 bản sẽ lưu tại đơn vị nộp.
 • Khi hồ sơ hết hạn lưu trữ, người đứng đầu cơ quan sẽ là người quyết định tiêu huỷ.

Nếu đơn vị giáo dục có kho lưu trữ riêng, việc hủy hồ sơ phải được lập biên bản và có người chứng kiến đại diện cho Hội đồng trường và kho. Nếu đơn vị giáo dục thuê dịch vụ lưu trữ và tiêu hủy bên ngoài, cần có ít nhất một người của trường chứng kiến quá trình tiêu hủy.


iScan cung cấp giải pháp số hóa tài liệu chuyên nghiệp

☼ Hotline tư vấn: 024 7303 1068 – 089 6688 636

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: Nội dung bản quyền bởi iScan.vn